حضور فعال بسیج رسانه گرمدره در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرگرمدره

1400/10/08
0
4


باتوجه به فعالیت های اثرگذار بسیج رسانه گرمدره در موضوعات مطالبه گری،پوشش خبری مناسب، ساماندهی خبرنگاران ، تشکیل جبهه واحد رسانه ای ،برگزاری مسابقات فرهنگی و فعالیت موثر در ومحرومیت زدایی و کاهش آسیب های اجتماعی...موجب شده است بسیج رسانه گرمدره یکی از اعضای  اثرگذار شورای فرهنگ  عمومی این شهر قلمداد گردد .